ForteBank-тің кредит беруі

«Студенттерге кредит беру» бағдарламасы аясында қарыз алушыға кредит желісі ашылады, оны мөлшері кезекті академиялық оқу кезеңі үшін төлем мөлшерінен және қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссиядан аспайтын жеке бөліктермен (қарыздармен) игереді. Кезекті академиялық оқу кезеңі үшін төлем оқу шарты және төлем шоты негізінде ЖОО-ның Банкте ашылған банктік шотына аудару арқылы жүзеге асырылады.
«Студенттерге кредит беру» бағдарламасының талаптары:
Қарыз сомасы: 150 000 теңгеден 3 000 000 теңгеге дейін
Валюта: теңге
Қарыз мерзімі: 120 айдан аспайды
Сақтандыру: талап етілмейді
Қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесі:
Комиссиямен:
 • Жылына 10 %
 • Қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссия – қарыз сомасынан 1% (бір мерзілде)
Комиссиясыз:
 • Жылына 11 %
 • Қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссия – жоқ
Міндетті түрде қосалқы қарыз алушыны тарту, ол қарыз алушымен тікелей туыстығын дәлелдеген туысы (ата- анасы, туған ағалары/әпкелері) бола алады. Қосалқы қарыз алушы саны – 1 (бір).

Кредиттік тарихы:
 • кредиттік бюроның есебімен расталған Банк, басқа екінші деңгейдегі банктер/қаржы ұйымдары алдында мерзімі өткен берешегінің жоқтығы;
 • Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңында белгіленген кредиттік тарихында жағымсыз статусының, сонымен қатар соңғы 3 жылда 60 күнтізбелік күннен астам өтелмеген мерзімі өткен берешегінің болмауы
Әріптік жүйе бойынша баға
Баллдың сандық баламасы
Проценттік мәні
Бес балдық жүйе бойынша баға
А
4,0
95-100
5
А-
3,67
90-94
5
B+
3,33
85-89
4
B
3,0
80-84
4
B-
2,67
75-79
4
C+
2,33
70-74
3
C
2,0
65-69
3
C-
1,67
60-64
3
D+
1,33
55-59
3
D
1,0
50-54
3
F
0
0-49
2
«Қаржы орталығы» АҚ кепілдік процентінің мөлшері
100%
100%
100%
Үлгеріміне байланысты қарыз сомасының (КЖ) мөлшері
оқу бағасының 70 %
оқу бағасының 85 %
оқу бағасының 100 %
БҰТ (бірыңғай ұлттық тестілеу) (қазақ немесе орыс тілі (оқу тілі), Қазақстан тарихы, математика және таңдау бойынша пән)/ КТ (кешенді тестілеу) нәтижесі бойынша ЖОО-ға түсушілер үшін үлгерімі
70-тен 79-ға дейін
80-нен 89-ға дейін
90-нан жоғары
GPA (GradePointAverage)
2-ден 2,66-ға дейін
2,67-ден 3,33-ке дейін
3,34-тен жоғары
ЖОО-да кредиттік жүйе бойынша оқитын студенттердің үлгерімі проценттік мәнде (100% есебімен)
65-тен 79-ға дейін
80-нен 89-ға дейін
90-нан жоғары
ЖОО-да оқитын студенттердің үлгерімі бес балдық бағалау жүйесі бойынша
3,75-тен 4,24-ке дейін
4,25-тен 4,74-ке дейін
4,75-тен жоғары
Қарыз алушы ЖОО-да оқуын негізсіз себептермен (соның ішінде академиялық үлгерімінің төмендігі, оқу тәртібін, ішкі тәртіп ережелерін бұзу және т.б.) немесе өз еркімен мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда қарыз алушы (қосалқы қарыз алушы) қарызды және ол бойынша берешекті оқуын тоқтатқан күннен бастап бір жыл ішінде қайтаруға міндетті.
Кепілдендіру Қазақстан Республикасының заңының (соның ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 19 наурыздағы № 97 бұйрығымен бекітілген, Білім алушыларға қаржы ұйымдары беретін білім беру кредиттері бойынша кепілдік мөлшерін белгілеу қағидаларының) талаптарына және Банк пен «Қаржы орталығы» АҚ арасында бекітілген тиісті келісімге сәйкес жүзеге асырылады.

Ең керекті құжаттар тізімі

«Студенттерге кредит беру» өнімі бойынша негізгі құжаттар
 • заявление - анкета (Кредитная заявка) заемщика (созаемщика)
 • документ, удостоверяющий личность заемщика (созаемщика)/ залогодателя/гаранта/поручителя
 • выписка единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) с индивидуального пенсионного счета заемщика (созаемщика)/гаранта/поручителя за последние шесть месяцев.
 • Договор на обучение и справка ВУЗ о стоимости образовательных услуг (счет на оплату);
 • документ, подтверждающий информацию о месте жительства заемщика (созаемщика);
 • документ, подтверждающий успеваемость заемщика:
-нотариально засвидетельствованная копия сертификата ЕНТ; или - справка либо иной документ об успеваемости заемщика, выданная ВУЗ, содержащая информацию о специальности, курсе и форме обучения; или -для заемщиков, поступающих в ВУЗ, и уже имеющих высшее образование
- диплом о высшем образовании со всеми приложениями к нему, а также надлежащим образом заверенные результаты вступительных экзаменов в ВУЗ.
Кепіл бойынша құжаттар
 • правоустанавливающие и идентификационные документы на имущество (в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан с отметкой их государственной регистрации);
 • документы, подтверждающие семейное положение залогодателя;
 • отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве обеспечения по займу (отчет Оценщика), составленный не позднее 6 месяцев на момент предоставления кредита;
 • в установленных случаях страховой полис по страхованию имущества, предоставленный на дату подписания договора о залоге
Менеджерлердің байланыс телефондары:
+7 702 273 79 79 Ильяс
+7 777 273 33 01 Алихан
Қысқа нөмір: 7575