Жаңалықтар

Нархоз университеті алғаш рет "New Media Skills for Youth in Kazakhstan" (Қазақстан жастары үшін жаңа медиа-дағдылар) жобасын іске асыруға АҚШ елшілігінің бағдарламасы грантының иегері болды.

Жобаға Нархоздың ғылыми орталықтарының бірі – Еуразиялық экономикалық-құқықтық зерттеулер орталығы (ECELR) Халықаралық даму және серіктестік басқармасымен және Нархоз Университетінің Media Lab-пен бірлесіп жетекшілік ететін болады.

ХалықаралықдамужәнесеріктестікбасқармасыменжәнеНархозУниверситетініңMediaLab-пенбірлесіпжетекшілікететінболады.

16-20 жасаралығындағыжастарүшінЖобаныңмақсаттарыкелесінәрселердіқамтиды: журналистикаконтентінеәлеуметтік-жауаптыкөзқарас, медиаүшінцифрлықдағдылардыдамыту, құқықтықшеңберлердітүсіну, кәсібимедиаортаменжәнежасинфлюенсерлерменбайланысорнату.

ЖобааясындаҚазақстанныңтүкпір-түкпіріненкелгенқатысушыларүшінкурсәзірленіп, медиаортамамандарыменкездесулерұйымдастырылады. Курсқатысушыларымедиаұйымдардатағылымдамаданөтеалады. Жобанәтижелерібойыншажоғарыоқуорындарындамедиаменбайланыстыоқубағдарламаларыменкәсіптердіоқытуүшінұсынымдарәзірленетінболады. Жобаның онлайн курсыныңбарлықматериалдарыеркінқолжетімдіболады.

Орталықғылыми-зерттеужұмыстарбөліміне, "Менеджмент және маркетинг" ғылыми-зерттеудепартаментінежәнеNarxozGlobalкомандасынагранттықөтінімдідайындауғакөрсеткенкөмегі мен қолдауыүшіналғысбілдіреді.

Жобабойыншабайланыс: eurasiancenter@narxoz.kz