Академиялық күнтізбе

БАКАЛАВРИАТ 
1, 2 курстар (4 жылдык оку), 1 курс (3 жылдык оку)
БАКАЛАВРИАТ
Кундізгі оку нысаны 1 курс (2, 3 жылдык оку) барлық білім беру бағдарламалары
МАГИСТРАТУРА
Бейіндік және ғылыми-педагогиялық бағыт бойынша білім беру бағдарламалары
ҚОЛДАНБАЛЫ ҚАРЖЫ
2 оқу жылы
ДОКТОРАНТУРА