ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕСІНІҢ ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ
ТОБЫНЫҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІГІ

Оқу-әдістемелік бірлестік (бұдан әрі – ОӘБ) ҚР Білім және ғылым министрінің «Кадрларды даярлау бағыттары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесін және оқу-әдістемелік бірлестіктерді құру және олардың қызметі туралы ережені бекіту туралы» 2018 жылғы 12 қазандағы № 562 және «2018 жылғы 12 қазандағы №562 бұйрыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 11 ақпандағы № 52 бұйрықтары негізінде қызмет етеді.
«Нархоз Университеті» КеАҚ базасындағы РОӘК ЖБТ ОӘБ Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі консультативтік-кеңесші жұмыс органы болып табылады.

ОӘБ қызметі ҚР БжҒМ жанындағы Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру оқу-әдістемелік кеңесімен басқарылады.

ОӘБ құрамына сәйкесінше бағытта кадр дайындығын жүзеге асырушы ҚР жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының, жұмыс берушілердің, жұмыс берушілер қауымдастығының халықаралық үкіметаралық ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар мен басқа да мүдделі органдардың өкілдері кіреді.
- Қаржы, банк және сақтандыру ісі

- Маркетинг және жарнама

- Еңбек дағдылары

- Экономика

- Бағалау

ОӘБ қызметі бойынша сұрақтарды umo_rums@narxoz.kz поштасына бағыттасыңыздар болады
«Нархоз Университеті» КеАҚ базасында РОӘК ЖБТ ОӘБ тарапынан келесі бағыттардағы жұмыстар жүргізіледі:
041 Бизнес және Басқару:
Материалдарды ұсыну тәртібі
Автор картасы
РОӘҚ жұмыс жоспары 2020-2021
ОӘБ Құрамы 2020-2021
Отырыс 28 сәуір 2021
Жаңа бағдарламаны көру

Жиналыс хаттамасын көру 


"Қазақстан Республикасындағы жоғарғы оқу орындары мен бизнестің интеграциясының даму болашағы"

Презентация

"Cultural change as the foundation of higher education transformation"  

Презентация 

"Организация инклюзивного образования в вузах РК"

Презентация 

Трансформация Образования: Методики, Парадигмы и Перспективы

Презентация

Білім беру сапасын арттыру мақсатындағы маркетинг бағыты бойынша жобалық оқыту технологиясын қолдану тәжірибесі

Презентация

Коллаборация высших учебных заведений в контексте модели «Тройной спирали»: возможности и опыт Казахстана

Презентация

Дизайн и имплементация программы Финансы: опыт Высшей Школы Экономики Университета КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева

Презентация

Формирование модели выпускника по специальности "Финансы"

Презентация

Перспективы обучения: online VS offline?

Презентация

"Новые образовательные модели: Цифровые и географические изменения"
Презентация
Обратная сторона академической свободы
Презентация
Перспективы развития бизнесобразования в дистанционном формате
Презентация
Проблемы методического обеспечения учебного процесса в условиях использования системы антиплагиат
Презентация
«Трансформация образования: методики, парадигмы и перспективы»

Презентация

«Образовательные технологии для разработки онлайн курсов»
Перейти по ссылке
«Навыки и возможности для студентов, конкуренция на рынке труда»
Перейти по ссылке
«Оценка прав требований по кредитам»
Перейти по ссылке
«Особенности оценки добывающих компаний»
Перейти по ссылке
Отырыс 11 желтоқсан 2020

Бағдаралманы көру 


Жиналыс хаттамасын көру 


Развитие современного образования: содержание, технологии и качество
Презентация
Актуализация информационной системы «Реестр образовательных программ»
Презентация
Оценочная деятельность в Казахстане: новые реалии, проблемы в области образования и пути решения
Презентация
Финансы, банковское дело, страховое дело
Презентация
Направления реализации студентоцентрированного обучения
Презентация
Об организации итоговой государственной аттестации в условиях онлайн обучения
Презентация
Опыт, поиск современных инструментов проведения учебных занятий и всех форм контроля знаний обучающихся в онлайн формате в условиях пандемии
Презентация
Отырыс 24 тамыз 2020
Бағдарламаны көру

Жиналыс хаттамасын Көру

Адаптация образовательного контента для использования в дистанционном обучении 
Презентация
Результаты исследования по переходу на онлайн-обучение
Презентация
Отырыс 16 сәуір 2020
Бағдарламаны көру

Конкурентоспособность бизнес программы и её выпускников в глобальном рынке образования, труда и капитала
Презентация
Современные тенденции развития бизнес-образования
Презентация
Общие подходы к формированию результатов обучения: опыт Университета Нархоз
Презентация
Разработка и реализация программ phd на основе международных подходов
Презентация
Национальный Реестр образовательных программ – проектирование и обновление
Презентация
Отырыс 22 қаңтар 2020
Протокол совместного заседания УМО РУМС КазНУ им. аль-Фараби и университета Нархоз во вложений 

Положения о деятельности УМО РУМС
Презентация
Стратегия трансформации университетов
Презентация
Конкурентоспособность системы высшего образования: на уровне страны и отдельных университетов
Презентация
О соотношении профессиональных стандартов и образовательных программ вузов
Презентация
Төрағасы
Мирас Дауленов

Президент BA, MSc. PH.D.
president@narxoz.kz
+7 (727) 346 64 64
Төрағаның орынбасары
Самажан Ынтыкбаевич Умирзаков

Академиялық қызмет жөніндегі проректор

Экономика ғылымдарының докторы, профессор