Білім беру бағдарламаларының тізімі

Қос дипломды бағдарламалар

Шетелдік және резидент емес

Narxoz Law and Public Policy ғылыми журналының ресми сайтына қош келдіңіз!

Журналдың 2-санына мақалалар қабылдануда

 • Шенин Андрей Сергеевич
  ЖУРНАЛДЫҢ БАС РЕДАКТОРЫ – К.И.Н.
  Narxoz Law and Public Policy - Нархоз Университетінің Заң және мемлекеттік басқару мектебінің ресми ғылыми басылымы. Журнал беттерінде біз Еуразия елдерінің жетекші сарапшыларынан заң және мемлекеттік басқару саласындағы ең өзекті тақырыптарға жазылған мақалалар жариялаймыз. Біздің Мектеп жариялымға жоғары талаптар қояды және мақалалардың сапасы мен рецензенттердің кәсіби жұмысы үшін жауап беруге дайын.

  Журналда Қазақстанның жоғары оқу орындарының және аналитикалық орталықтарының жетекші ғалымдары, басқа академиялық және академиялық емес мекемелердің зерттеушілері, шетелдік зерттеушілер, Қазақстан Республикасы мен ТМД елдерінің заң шығарушы және атқарушы билік органдарының өкілдері жарияланады.
  Біздің басты мақсатымыз - өткір мәселелер бойынша ғылыми және қоғамдық пікірталастарды ынталандыру, заңдарды сақтау механизмдерін жетілдіру және мемлекеттік басқару сапасын арттыру мақсатында нақты мүмкіндіктер ұсыну.
«Narxoz Law and Public Policy» ғылыми журналының редакциясы өз жұмысында ғылыми жарияланымдардың халықаралық этикалық ережелерін, оның ішінде әдептілік, құпиялылық, басылымдарды қадағалау және ықтимал мүдделер қақтығысын алдын алу және т.б. басшылыққа алады. Журналдың редакциялық кеңесі авторлық құқықты бұзу және плагиат заң мен ғылым тұрғысынан, сонымен қатар мораль нормалары тұрғысынан қолайсыз деп санайды. Бұл заң бұзушылықтар ғылымның дамуына кедергі келтіреді және басылымның, университеттің және бүкіл академиялық қауымдастықтың беделін түсіреді.
Редакция өз авторларына сенеді және материалды қарауға ұсынар алдында авторлар мен рецензенттер жарияланымға арналған журналдың этикалық қағидалары және басылымдарға қойылатын талаптармен танысқанын басшылыққа алады.
Біздің редакция жариялымға ұсынылған мақалалардағы плагиаттың кез-келген көрінісіне қарсы. Егер плагиат фактілері басылым шыққанға дейін немесе шыққаннан кейін анықталса, мақала жариялымға шықпайды немесе бұрын жарияланған басылым санынан алынады.
Рецензиялау түрі – жасырын. Журналда мақала жариялау мүмкіндігі туралы қорытынды тәуелсіз ғалымдар, соның ішінде шетелдік ғалымдардың екіжақты жасырын рецензиялауы нәтижесінде қабылданады.
Біздің редакция рецензенттерді кәсіби деңгейі мен заң, экономика, мемлекеттік басқару саласындағы немесе ғылымға қатысты ғылым салаларындағы білімдеріне сәйкес таңдайды, ұсынылған мақаланы рецензенттердің зерттеу саласына қарай сараптамалық тексерістен өткізуге жіберіледі.
Жариялау туралы шешімді редакция мүшелерінің жекелеген мүшелерінің қалауына, нәсіліне, жынысына, ұлтына, дініне, авторлардың идеологиялық немесе саяси көзқарасына қарамастан, ұсынылған материалдардың кәсіби деңгейі мен сапасына қарай қабылдайды.
Академиялық адалдық пен этика қағидаларын басшылыққа ала отырып, мәтінге енгізілген немесе енгізуге ұсынылған кез-келген маңызды мазмұндық түзетулер қолжазбаның авторымен келісіледі. Келіспеген жағдайда екі тарап материалды жариялаудан бас тартуға немесе консенсус негізінде шешім табуға құқылы.
Заң және этика нормаларын басшылыққа ала отырып, редакция авторлар ұсынған қолжазбалардан алынған мәліметтерді үшінші тұлғаларға бермеуге міндеттенеді.
Журналда жарияланған материалдар Редакциялық кеңестің, Мектептің немесе Университеттің пікірімен және көзқарасымен сәйкес келмеуі мүмкін. Алайда, редакция алқасы жарияланған материал үшін жауапкершілікті өз мойнына алады.

Редакция саясаты мен авторлардың этикалық принциптеріне шолу жасаңыз.

Редакциялық кеңес

 • ЛАРРИ КАТА БАКЕР
  ПРОФЕССОР, ПЕНСИЛВАНИЯ ШТАТЫНЫҢ УНИВЕРСИТЕТІ ҚҰҚЫҚ МЕКТЕБІ, АҚШ

Редакция алқасы

 • ШЕНИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
  ТАРИХИ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ КАНДИДАТЫ, НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТІ ЗАҢ МЕКТЕБІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЗЕРТТЕУ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ДИРЕКТОРЫ
 • ИЛЛИ ДАУТАЙ
  LLB, LLM, LLM, ШОТЛАНДИЯ ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ ӨНЕР ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ, ЭДИНБУРГ УНИВЕРСИТЕТІ, ҰЛЫБРИТАНИЯ
 • ЖАНУЗАКОВА ЛЕЙЛА ТЕЛМАНҚЫЗЫ
  ҚҰҚЫҚТЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР, «ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІНІҢ «ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ» КАФЕДРАСЫНЫҢ ПРОФЕССОРЫ, АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 • ПОДОПРИГОРА РОМАН АНАТОЛИВИЧ
  ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР, КАСПИЙ ҚОҒАМДЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ «ӘДІЛЕТ» ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНІҢ АКАДЕМИКАЛЫҚ ПРОФЕССОРЫ
 • АЛИЕВ БАХТИЯР АБДУРАХМАН ОГЛЫ
  ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР, «ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ АССОЦИАЦИЯСЫ» БАСҚАРМАСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ, ӘЗІРБАЙЖАН ІІМ ПОЛИЦИЯ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ «ҚЫЛМЫСТАР» КАФЕДРАСЫНЫҢ ДОЦЕНТІ
 • УИЛЬЯМ ФОКС
  ПРОФЕССОР, ЭНЕРГЕТИКА, МҰНАЙ ЖӘНЕ МИНЕРАЛДЫ РЕСУРСТАР САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ САЯСАТ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ АҒА ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕРІ, ДАНДИ УНИВЕРСИТЕТІ, ШОТЛАНДИЯ
 • ЖАППАРОВА АЛЬМИРА САГИТОВНА
  ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ КАНДИДАТЫ, ПРОФЕССОР, НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТІ, АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 • РЫСМЕНДЕЕВ БАКТЫБЕК ДЖЕНИШБЕКОВИЧ
  ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР, ҚЫРҒЫЗСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІ ЖАНЫНДАҒЫ ҚЫРҒЫЗ МЕМЛЕКЕТТІК ЗАҢ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ РЕКТОРЫ

Мақаланы рәсімдеу ережесі

 • Мақаланы қабылдау туралы
  Журнал редакциясы бұрын жарияланбаған мақалаларды қабылдайды. Мақала электронды форматта (.doc, .docx) ұсынылады, материалдар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады.
  Журналдың бір нөмірінде автор бірлескен авторлықты қосқанда бір мақаладан артық жариялай алмайды. Бір мақала авторларының саны 3 адамнан аспауы тиіс. Күнтізбелік жылда бір автор бірлескен авторлықты қосқанда 2 мақаладан артық жариялай алмайды. Магистрант немесе докторант (ғылыми дәрежелі бірлескен автор болмаған жағдайда) беріліп отырған мақала бойынша туынды түрде ғылыми жетекшісінің сын-пікірін ұсыну қажет.
 • Мақаланың көлемі
  Негізгі мәтін көлемі (тақырыптан, авторлар туралы ақпараттан, аңдатпа, түйін сөздерден, әдебиеттер тізімін қоспағанда) 12-16 беттен тұратын ғылыми мақала (.doc, .docx фарматтарында) журнал сайтындағы мақалалар жіберу жүйесі арқылы редакцияға жеткізіледі.
 • Шрифт
  Шрифт – Times New Roman. Кегль – 14 пт. Туралау – мәтіннің ені бойынша. Жоларалық интервал – бір аралық. Абзац – 1,25 см. Өрістер: жоғарғы және төменгі – 2 см; сол жағы – 3 см және оң жағы – 1 см.
 • Формулалар
  Формулалар құру кезінде Microsoft Equations 1.0-3.0 қолдану ұсынылады – Insert – Formula командасының көмегімен формулалармен жұмыс жасаңыз.
  Формуланың өлшемдері ені 16 см және биіктігі 24 см-ден аспауы тиіс. Шрифт: Times New Roman, 14 пт.
  Формулалардың нөмірленуі мәтін бойынша бір-бірімен қиылысу қажет. Мақаланың негізгі мәтіні формуладан оны бергенге дейін және одан кейін бір бос жолмен бөлінеді. Формулалардың нөмірленуі оң жақ шетіне, ал формула ортасында орналасады. Барлық айнымалылардың шифры шешілуі керек.
  Толығырақ мақаланы рәсімдеу талаптарында
 • Суреттер мен кестелер
  Суреттер (графиктер, диаграммалар) және кестелер мәтінде нөмірленіп, атауы көрсетіліп (Мысалы, 1-сурет – сурет атауы) және ескерту (12 пт.) ретінде дереккөзі беріледі (Мысалы, Ескерту – […] дереккөзі негізінде автор(лар)мен құрастырылған). Кестелер / суреттер нөмірленуі мәтін бойынша бір-бірімен қиылысуы қажет. Суреттер кестелерден тәуелсіз нөмірленеді. Суреттер (графиктер, диаграммалар) мен кестелер мақаланың жалпы көлемінің 20 %-нан аспауы тиіс.
  «Кесте», «сурет» сөздері қысқартусыз толығымен жазылып, сызықшадан кейін атауы беріледі. Сурет көлемі ені 16 см; ұзындығы 24 см.-ден аспауы қажет. Суреттердегі жазылымдар мөлшері 9 пт. Мақала мәтінінде әр кестелер мен суреттерге сілтемелер болу міндетті.
  Сурет атауы оның астында орталық туралаумен (Times New Roman 14 пт) беріледі.
  Толығырақ мақаланы рәсімдеу талаптарында .
 • Кестелер
  Кесте құру барысында Word немесе Excel мүмкіндіктерін пайдалану қажет. Қолдан құрастырылған кестелер (сөзаралық кеңістік арқылы) қолданылмайды.
  Кестелерді рәсімделуі: кесте атауы оның үстінде жолдың сол жақ бетінен абзац қойылмай (Times New Roman 14 пт.) беріледі. Кесте бойынша қосымша ақпарат 12 пт. Мөлшерінде жазылады. Кесте нөмірінен кейін сызықша арқылы кесте атауы бас әріптен бастап жазылады.
  Толығырақ мақаланы рәсімдеу талаптарында .
 • Мақала құрылымы
  Мақаланың құрылымы келесі элементтерден тұрады:
  - МРНТИ және JEL Classification коды
  - мақаланың тақырыбы, авторлар туралы ақпарат және олардың аффилиациясы үш тілде (қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілдерінде)
  - үш тілде аңдатпа (200 сөзден артық емес)
  - кіріспе
  - зерттеудің негізгі бөлімі
  - алынған нәтижелер (қорытындылар)
  - дереккөз тіліндегі әдебиеттер тізімі және транслитерация
  - түйіндеме (100 сөзден аспайды) үш тілде
  - Авторлар туралы ақпарат
  Толығырақ мақаланы рәсімдеу талаптарында .
Оплата за публикацию материалов составляет 5000 (пять тысяч) тенге, которые вносятся на текущий счет. Мы потратим эти деньги на корректора и верстку.

Реквизиты для оплаты:

Некоммерческое Акционерное общество «Университет Нархоз»

050035, г. Алматы, ул. Жандосова, 55
КБЕ 17

БИН: 010740002528
ИИК: KZ05965F010001568380
БИК: IRTYKZKA

Код назначения: 100349 – Прочее услуги: оплата за публикацию в NLPP ... (Ф.И.О. автора)
При оплате банковским или почтовым переводом, необходимо подтвердить оплату, прикрепив Скан или бумажную копию квитанции. Работы, оформленные без соблюдения указанных требований, отправленные после установленного срока, приниматься к печати не будут.
 • Журнал авторларының этикалық принциптері
  Narxoz Law and Public Policy редакциясы өз жұмысында журналға өз қолжазбасын ұсынған әрбір автор келесі этикалық принциптермен келіседі деген ережені басшылыққа алады:
  · Мақала материалын дайындауға зор үлес қосқан барлық авторлар қолжазба авторларының тізімінде көрсетілуі қажет.
  · Барлық авторлар бастапқыда өз тобының жалғыз өкілін Редакциялық кеңеспен келіссөздер жүргізу үшін байланыс құралы ретінде таңдаумен келіседі. Авторларды авторлық алқамен келіссөздердің барысы туралы хабардар етіп отыруға сол байланысушы жауап береді.
  · Автор (лар) ғылыми зерттеулердің түпнұсқа нәтижелерін редакция алқасына ұсынады. Қолжазбаны дайындауға қажет үшінші тарап зерттеулерінің материалдары библиографиялық сілтемелермен қамтамасыз етілген, олар «Narxoz Law and Public Policy» журналының талаптарына сәйкес форматталған.
  · Мәтінде ешқандай дәйексөз және плагиат жоқ.
  · Автор (лар) барлық ұсынылған материалдарға толығымен жауап береді, оларда ешқандай бұрмаланған немесе қолдан жасалған мәліметтер болмауын қамтамасыз етеді.
  · Қолжазба бұрын жарияланбаған және рецензиялау үшін басқа журналдарға бір уақытта жіберілмеген.
  · Өзін-өзі дәйексөздеу бір мақала үшін ең көп дегенде 5 сілтемеден артық емес.
  · Қолжазбада берілген графикалық материал түпнұсқа болып табылады және авторлық құқық негізінде қолжазба авторларына тиесілі немесе библиографиялық сілтемелер көмегімен ресімделеді.
  · Мақала авторы – бұл мақала жазуға, материал әзірлеуге және жинауға, талдауға және түсіндіруге тікелей қатысқан адам. Авторлар тобы авторлыққа қатысты кез-келген сұрақтарды өз бетінше шешеді, бұл бағыт Редакциялық кеңестің құзыретіне кірмейді, бірақ Редакция алқасы қолжазбаны басылымға дайындауды тоқтата тұруға құқылы.
  · Авторлар мақаланы әзірлеуге қатысқан, бірақ айтарлықтай үлес қоспаған басқа адамдарды «Алғыс» бөлімінде көрсетуге құқылы.
 • Авторлардың этикаға жат қылықтары
  · Авторлар этикалық қағидаларды бұзған жағдайда, Редакция алқасы бұзушылықтың себептерін анықтау үшін алдымен авторлармен байланысады, содан кейін мақаланы баспаға дайындықтан немесе бұрын жарияланған санынан алып тастау құқығын өзіне қалдырады.
  · Егер плагиат фактісі дәлелденсе, Редакция авторлық қолжазбадан бас тартуға және жеке автормен ынтымақтастықты тоқтатуға құқылы.
  · Егер плагиат фактісі мақала жарияланғаннан кейін анықталса, Редакция алқасы мақаланы журналдан алып тастауға құқылы.
NARXOZ LAW & PUBLIC POLICY Vol.1(1) 2020

NARXOZ LAW & PUBLIC POLICY Vol. 2(2) 2020
NARXOZ LAW & PUBLIC POLICY Vol.3(3) 2020

NARXOZ LAW & PUBLIC POLICY Vol. 4(4) 2020

NARXOZ LAW & PUBLIC POLICY Vol.1(5) 2021

NARXOZ LAW & PUBLIC POLICY Vol.2(6) 2021

NARXOZ LAW & PUBLIC POLICY Vol.3(7) 2021

Контакты
+7 727 377 1278
journal@narxoz.kz
№ 13 кеңсе
1-шағын аудан, 81, Әуезов ауданы, Алматы, Қазақстан Республикасы, 050035
Сұрақтарыңыз бар ма?