Жобалық менеджмент (НПМ)

Бағдарлама туралы

Бағдарламаныңмақсатыәлеуметтік-экономикалықөмірдіңәртүрлісалаларындағыжобаларменбағдарламалардыбасқарубойыншажобалыққызметтіжүзегеасыруға, жобалардың тәуекелдерін ескере отырып, кешендітәсілнегізіндетезбейімделугежәнетиімдішешімдерқабылдауғақабілеттікәсібикадрлардыдаярлауболыптабылады


Бағдарламаның құзыреттілігі

Дамудың баламалы мүмкіндіктері мен тәуекелдерін ескере отырып, тиімді стратегияларды әзірлеуге, процестерді айқындауға, міндеттерді тұжырымдауға, бағдарламаның/жобаның интеграциясын басқару мақсатында проблемаларды анықтауға қабілетті
Стейкхолдерлермен коммуникацияларды жүзеге асыруға, басқару қызметі мен процестерін үйлестіруге, жоба ресурстарын басқаруды, техникалық, әкімшілік және ұйымдастырушылық өзара іс-қимылды жүзеге асыруға қабілетті
Сатып алуды бақылауды қамтамасыз етуге, жобаның тәуекел деңгейін бағалауға қабілетті
Қолда бар ресурстарды ескере отырып, жоспарлау құралдарын (бастамашылық ету, жоспарлау, іске асыру, аяқтау) пайдалануға, бюджетті бағалауға, бағдарламаның немесе портфельдің пайдасын анықтауға қабілетті
Экономикалық және әлеуметтік тиімділікті бағалау әдістерін қолдана отырып жобаларды талдай алады және ең тиімді жобаны анықтай алады
Оқуға қалай түсуге болады