Статистика


Үміткерлер мемлекеттік грантқа өтініш бере алады.

Бұл бағдарлама іргелі статистикалық талдау дағдыларын дамытады. Бағдарлама екі жолда қол жетімді мемлекеттік және жеке секторлардажұмыспен қамтуға бағытталған.

Мемлекеттік статистика

Бұл бағдарлама мемлекеттік органдардың статистикалық есеп және талдау әдіснамасына қатысуға ниет білдірген студенттерге. Статистика мамандары тек деректерді жинау мен талдау ғана емес, сонымен бірге сақтандыру, демография, әлеуметтік жұмыс, сапа менеджменті, фармацевтикалық зерттеулер, маркетингтік зерттеулер , экономикалық процестерді статистикалық талдау және модельдеу сияқты салалармен де айналысады . Олар алынған деректерді бағалау үшін үлгілерді және деректерді талдау әдістерін пайдаланады.
Осы бағдарламамен қандай қызмет атқарамын?
Бұл бағдарламаның түлектері үшін келесі қызметтерді атқаруға мүмкіндіктер бар: әртүрлі саладағы экономист-специалисть, мемлекеттік және ведомстволық статистиканың талдаушысы, жергілікті өзін-өзі басқару мен ғылыми ұйымдардың статистикалық қызметтер және әлеуметтік қызметкер.

Олардың кәсіпорын немесе тұтастай елдің деңгейінде әлеуметтік-экономикалық, саяси құбылыстар мен процестерді статистикалық  және  таңдаулы зерттеулер асыруға; аналитикалық талдау үшін статистикалық есепті (мемлекеттік және ведомстволық) құрастыру, дамыту және басқаруға ықпал етуге мүмкіндігі болады.

Бизнес - статистика

Статистика -   бұл банктерде, сақтандыру және инвестициялық компанияларда, бөлшек саудада және т.б. әр түрлі салаларда қызмет атқаруға мүмкіндік беретін құрал. Қазір орта және ірі кәсіпорындардың көптеген компанияларында - аналитикалық бөлімшелер құрылуда: даму, маркетинг, тауарлар мен қызметтердің орналасуы. Қазіргі әлемде бизнесті табысты дамыта отырып, өз компаниясын дамыту көрсеткіштерін ғана емес, сондай-ақ нарықтың жағдайын да сыртқы факторларды - аймақтық, ұлттық және ғаламдық деңгейлерді ескеру керек.

Бұл бағдарлама нақты экономикадағы деректерді талдаудың статистикалық әдістерін қолдану дағдыларын пайдалануды қамтиды. Excel , R , Gretl , SAS көмегімен нарық жағдайлары мен бизнесті дамытудың ең маңызды көрсеткіштерін математикалық модельдеу және болжау үшін құралдардың кең ауқымын қолдану мүмкіндігі .
Осы бағдарламамен қандай қызмет атқарамын?
Бұл бағдарламаның түлектері жергілікті ұйымдарда немесе шетелдік ірі компанияларда талдаушы, сатылым, бизнес-үдерістер мен бизнес талдаушысы, статистикалық қызметтер ретінде өздерін жүзеге асыра алады . Олар статистикалық зерттеу нәтижелеріне интерпретациялау, бағалау және талдау жүргізу процесімен, сатылым статистикасы, клиенттер мен нарық туралы ақпараттарды талдау мен жинаумен айналысады. Сондай-ақ, электрондық мамандандырылған бағдарламалық жасақтама бумаларын пайдаланып статистикалық ақпаратты талдайды.

Оқуға қалай түсуге болады